Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Fenna Duin-Huizing 

Fenna Duin Huizing
Wolfsmelkhof 7
9413 BD Beilen
Nederland 

Telefoonnummer: 0031 6 5217634
E-mail: info@fennaduinhuizing.com 

versie: december 2019 

Onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten van Fenna Duin-Huizing, handelend onder de naam: Fenna Duin-Huizing. Bij het boeken van een fotoshoot, complete (bruids)fotoreportage en/of andere diensten en/of producten gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden van Fenna Duin-Huizing. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij (opdrachtgever) wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

 1. Definities 

1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 

a. Algemene Voorwaarden: algemene voorwaarden op grond van art. 6:231 sub a BW;
b. Aw: (afkorting voor) Auteurswet 1912
c. BW: (afkorting voor) Burgerlijk Wetboek;
d. Fotograaf: Fenna Duin-Huizing, tevens de gebruiker van de algemene voorwaarden op grond van art. 6:231 BW;
e. Opdrachtgever: de wederpartij op grond van art. 6:231 sub c BW, zijnde degene die door ondertekening van een geschrift of op ander wijze de gelding van algemene voorwaarden heeft aanvaard;
f. Fotografisch Werk: fotografische werken zoals bedoeld in art.10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel (andere) werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde Fotografische Werken op één lijn kunnen worden gesteld. Fotografisch werk kan tevens aangeduid worden als Het Werk, De Werken en Fotografische Werken;
g. Gebruik: openbaarmaking en/of verveelvoudiging op grond van art.1 jo. 12 en 13 Aw;
h. Offerte: alle aanbiedingen van de Fotograaf aan rechtspersonen en/of natuurlijke personen waarmee wordt beoogd om een overeenkomst van opdracht aan te gaan;
i. Overeenkomst: overeenkomst van opdracht tussen Fotograaf en Opdrachtgever op grond van art. 7:400 BW e.v.;
j. Schriftelijk: communicatie per brief, per e-mail, per fax, per sms, per Whatsapp of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld;
k. Dagen: kalenderdagen.

2. Toepassing 

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Fotograaf en Opdrachtgever. Dit betreft onder andere offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten.
2.2 De geldigheid van deze Algemene Voorwaarden blijft bestaan na beëindiging van een overeenkomst.
2.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.
2.4 Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor de Fotograaf slechts bindend indien en voor zover deze door de Fotograaf uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
2.5 Indien Fenna Duin-Huizing deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de Opdrachtgever ter hand heeft gesteld, is er sprake van een bestendige handelsrelatie. Fenna Duin-Huizing hoeft de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn. 

3. Aanbod 

3.1 De Fotograaf doet een aanbod in de vorm van een Offerte of prijslijst.
3.2 De Offerte(s) is/zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen door partijen.
3.3 Indien de opdrachtgever een rechtspersoon betreft zijn alle genoemde prijzen in de offertes exclusief de wettelijke belastingen (BTW) binnen Nederland.
3.4 Indien de Opdrachtgever een natuurlijk persoon (particulier) betreft zijn alle genoemde prijzen in de Offertes inclusief de wettelijke belastingen (BTW) in Nederland.
3.5 Tenzij anders overeengekomen, verliest de Offerte haar geldigheid 14 dagen na de datum van verzending van de Offerte door de Fotograaf aan de Opdrachtgever.
3.6 Indien het aanbod of de offerte is gebaseerd op door de Opdrachtgever verstrekte informatie en deze informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn dan wel naderhand wijzigt, heeft Fenna Duin-Huizing het recht de opgegeven prijzen tarieven en/of levertermijnen aan te passen.
3.7 Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van (eventuele) grondstoffen. De Fotograaf zal Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
3.8 Het aanbod, de offerte prijzen en/of tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen en/of vervolgopdrachten.

4. Totstandkoming overeenkomsten

4.1 De Opdrachtgever dient het aanbod van de Fotograaf expliciet en schriftelijk te aanvaarden binnen 14 dagen d.m.v. retourzending van een ondertekende Offerte.
4.2 De Fotograaf houdt zich het recht voor de naleving van een Overeenkomst te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die naleving van de Overeenkomst voor de Fotograaf onaanvaardbaar maakt.
4.3 Na aanvaarding kan de Overeenkomst slechts met wederzijdse instemming van partijen worden gewijzigd. De Fotograaf is in dat geval gerechtigd de voor de Overeenkomst verschuldigde vergoeding aan te passen.
4.4 Uitzondering op vorengenoemde bepaling (art. 4.3) is art. 3.1 jo. art. 4.2 van deze Algemene Voorwaarden. 

 

5. Uitvoering van de Opdracht

5.1 De Fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
5.2 De Fotograaf spant zich in en zal in de gegeven en bestaande omstandigheden in alle redelijkheid en in beste kunnen handelen in de naleving van de Overeenkomst. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor de Fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.
5.3 Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en te laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste naleving van de Overeenkomst mogelijk te maken.
5.4 De Fotograaf levert het Fotografisch Werk af in een naar eigen technisch en creatief inzicht gehanteerde stijl van nabewerking. Eventueel aanvullende nabewerking op verzoek van de Opdrachtgever is enkel na overleg met de Fotograaf mogelijk en kan extra kosten met zich meebrengen.
5.5 De Fotograaf levert Fotografische Werken (RAW-Bestanden) nooit onbewerkt af aan Opdrachtgever. De Opdrachtgever kan ook onder geen enkele omstandigheid aanspraak maken op levering van onbewerkte Fotografische Werken. Onbewerkte Fotografische Werken blijven altijd in het bezit van de Fotograaf. 

6. Meer- en minderwerk

6.1 Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de Opdrachtgever of noodzakelijkerwijs uit de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende extra werkzaamheden en leveringen die niet zijn opgenomen in de Offerte en/of Overeenkomst
6.2 Wijzigingen in de opdracht door de Opdrachtgever om welke reden dan ook, komen voor rekening van de Opdrachtgever en zullen door de Fotograaf slechts worden uitgevoerd na opstellen van een aparte offerte van meerkosten die door de Opdrachtgever voor akkoord is ondertekend en aan de Fotograaf is geretourneerd.
6.3 Meer- en minderwerk moet expliciet en schriftelijk tussen de Fotograaf en de Opdrachtgever overeengekomen worden. De Fotograaf is pas gebonden aan mondelinge afspraken nadat zij deze schriftelijk aan de Opdrachtgever heeft bevestigd.
6.4 Verrekening van meer- en/of minderwerk vindt direct bij de eindafrekening plaats, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

7. Levering

7.1 De Fotograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, geschatte levertijden.
7.2 De Fotograaf levert het Fotografische Werk m.b.t een fotoshoot en/of reportage binnen een geschatte levertijd van vier weken na de fotoshoot en/of reportage, tenzij anders overeengekomen.
7.3 De Fotograaf levert het Fotografische Werk m.b.t bruiloften binnen een geschatte levertijd van acht weken na datum van de bruiloft, tenzij anders overeengekomen.
7.4 De Fotograaf levert een digitaal ontwerp / drukproef m.b.t trouwalbums binnen een geschatte levertijd van vier weken na ontvangst foto’s bruiloft zoals bedoeld in art. 7.3, tenzij anders overeengekomen.
7.5 De Fotograaf levert een gedrukt trouwalbum binnen een geschatte levertijd van zes weken na schriftelijke ontvangst van goedkeuring van het digitale ontwerp / drukproef door de Opdrachtgever zoals bedoeld in art. 7.3, tenzij anders overeengekomen.
7.6 Indien de Opdrachtgever kiest voor verzending van het Fotografisch Werk / Fotoproduct per post is de verzending voor eigen risico van de Opdrachtgever. Fenna Duin-Huizing is niet verantwoordelijk voor uw bestelling na verzending van het product. 

8. Vergoeding

8.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaalt de Fotograaf eenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding, waarbij rekening gehouden wordt met de omvang en de reikwijdte van het door de Opdrachtgever gewenste gebruik van het werk.
8.2 Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de Opdrachtgever te worden vergoed. (zie art. 6 Algemene Voorwaarden). 

9. Factuur en betaling

9.1 De Fotograaf zal voor de door de Opdrachtgever verschuldigde vergoeding een factuur opstellen schriftelijk en/of per e-mail toezenden.
9.2 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de Opdrachtgever niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.
9.3 De Fotograaf vraagt in geval van huwelijksreportages een aanbetalingsbedrag van 1/3e (zegge: een derde) van het totaalbedrag met een minimumbedrag zoals vermeld in de (online) pakketprijzen.
9.4 Indien de Fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de in art. 9.2 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Opdrachtgever aan de Fotograaf een wettelijke rente verschuldigd van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als een volle maand gerekend.
9.5 Indien na aanmaning door de Fotograaf betaling alsnog uitblijft, heeft de Fotograaf bovendien het recht aan de Opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40,00.
9.6 Door de Opdrachtgever gedane betalingen worden door de Fotograaf eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de Opdrachtgever bij betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur d.m.v. expliciete vermelding van het factuurnummer.
9.7 Indien de Opdrachtgever in verzuim is en/of blijft of op andere wijze tekort is geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten die de Fotograaf maakt of moet maken ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever.
9.8 Geen enkel Gebruik van het Fotografisch Werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Opdrachtgever enige uitstaande factuur van de Fotograaf nog niet heeft voldaan.
9.9 De Opdrachtgever mag de vorderingen van Fenna Duin-Huizing niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op Fenna Duin-Huizing heeft. Dit geldt eveneens indien de Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
9.10 Fotografisch Werk is maatwerk. De Fotograaf maakt de bestelling persoonlijk en op maat van de Opdrachtgever. De betalingsverplichting geldt tevens indien Opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde werkzaamheden of producten. 

10. Annulering en opschorting

10.1 Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan de Fotograaf, na kennisgeving aan de Opdrachtgever hiervan, al haar werkzaamheden ten behoeve van de Opdrachtgever opschorten totdat het bedrag en eventueel bijkomende kosten (wettelijke rente, buitengerechtelijke incassokosten) van de factuur zijn voldaan.
10.2 Indien Opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is Fotograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.
10.3Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.
10.4 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Opdrachtgever op welk moment dan ook, en om welke reden dan ook, heeft de Fotograaf recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van de vergoeding van minimaal 25% van de hoofdsom waarbij rekening wordt gehouden met de reeds verrichte werkzaamheden en gemaakte uren.
10.5 Indien door te rechtvaardigen omstandigheden, waaronder doch niet uitsluitend ziekte en extreme weersomstandigheden, het onmogelijk is de opdracht op de overeengekomen datum uit te voeren, is opschorting van de overeenkomst van toepassing. De overeengekomen datum kan in geval van te rechtvaardigen omstandigheden in overleg tot maximaal twee keer verzet worden.
10.6 Indien de opdrachtgever een overeenkomst t.b.v. bruiloftsfotografie geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door de Fotograaf gemaakte kosten als gevolg van de annulering in zijn door de Opdrachtgever vergoed worden. Bij een annulering binnen onderstaande termijn voor de reserveringsdatum van een overeenkomst t.b.v. bruiloftsfotografie is de opdrachtgever de Fotograaf een schadevergoeding verschuldigd van:
10.7Annulering van de opdracht t.b.v. bruiloftsfotografie door de opdrachtgever kan zowel schriftelijk als mondeling geschieden. De Fotograaf zal te allen tijden een schriftelijke ontvangstbevestiging van de annulering verzenden.
    a. 15% van het overeengekomen bedrag bij annulering tussen 18 maanden en 12 maanden voor reserveringsdatum;
    b. 25% van het overeengekomen bedrag bij annulering tussen 12 maanden en 6 maanden voor reserveringsdatum;
    c. 50% van het overeengekomen bedrag bij annulering tussen 6 maanden en 1 maand voor reserveringsdatum;
    d. 75% van het overeengekomen bedrag bij annulering korter dan 1 maand voor reserveringsdatum. 

11. Auteursrecht

11.1 Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij de Fotograaf. Op grond van art. 1 jo artikel 10 lid 1 onder 9 Aw.
11.2 De Fotograaf in hoedanigheid van maker van het Fotografisch Werk, heeft en behoudt te allen tijde het uitsluitend recht om het Fotografisch Werk naar eigen inzicht openbaar te maken voor onder andere portfolio- en promotiedoeleinden (doch niet uitsluitend, website, social media, drukwerk, advertenties, wedstrijden, beurs- en demonstratiemateriaal e.d.) en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.
11.3 Indien de Opdrachtgever niet akkoord gaat met de genoemde voorwaarden in art. 11.2 van deze Algemene Voorwaarden dient de Opdrachtgever vorengenoemde kenbaar te maken voorafgaand aan de overeenkomst en tevens een afkoopsom van 50% van de te betalen prijs van de fotoshoot en/of reportage.
11.4 De Opdrachtgever is niet gerechtigd het Fotografisch Werk te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten de huiselijke kring, tenzij anders is overeengekomen. De Opdrachtgever heeft gebruiksrecht van het Fotografisch Werk voor persoonlijk gebruik.
11.5 De Opdrachtgever is nadrukkelijk niet gerechtigd de foto’s voor zakelijke of commerciële doeleinden, althans voor andere doeleinden buiten de huiselijke kring, te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande toestemming van de Fotograaf.
11.6 Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Fotograaf. 

12. Licentie 

12.1 Toestemming voor gebruik van een Fotografisch Werk door de Opdrachtgever wordt uitsluitend schriftelijk/per mail en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de Fotograaf is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.
12.2 Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de Fotograaf, hebben bedoeld.
12.3 Exclusieve exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk overeen worden gekomen en valt niet onder het in art. 11.2 genoemde exploitatierecht.
12.4 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan het in dit artikel omschreven exploitatierecht over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de Fotograaf.
12.5 Tenzij anders overeengekomen, is de Opdrachtgever niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden.
12.6 Commerciële en exclusieve gebruikerslicenties kunnen slechts worden verkregen door aankoop van de licentie. De prijs van de licentie wordt per opdracht op foto vastgesteld door de Fotograaf.
12.7 Een commerciële licentie geeft toestemming aan één natuurlijk persoon (lees: gebruiker) dan wel rechtspersoon (lees: bedrijf) tot commercieel gebruik van het Fotografisch Werk zonder logo(‘s) en/of vermelding, ongelimiteerd in aantal en tijd. Uitgezonderd is wederverkoop door de licentiehouder, auteursrecht en wederverkooprecht blijft te allen tijde bij de Fotograaf.
12.8 Een exclusieve gebruikerslicentie geeft toestemming aan één natuurlijk persoon (lees: gebruiker) dan wel rechtspersoon (lees: bedrijf) tot exclusief commercieel gebruik van het Fotografisch Werk zonder logo(‘s) en/of vermelding, ongelimiteerd in aantal in tijd. Uitgezonderd is wederverkoop door één van de partijen (partijen zijn in deze: de Fotograaf en de Opdrachtgever). Het auteursrecht blijft te allen tijde bij de Fotograaf. 

13. Inbreuk op auteursrecht

13.1 Elk gebruik van een Fotografisch Werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf.
13.2 Bij inbreuk op het auteursrecht komt de Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder dat de Fotograaf enig recht te verliest op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en/of alle daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten). 

14. Naamsvermelding en Persoonlijkheidsrechten

14.1 De naam van de Fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen, tenzij anders overeengekomen.
14.2 De Opdrachtgever (dan wel Wederpartij) neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht.
14.3 Voor iedere inbreuk op de aan de Fotograaf toekomende persoonlijkheidsrechten op grond van art. 25 Aw, waaronder het recht op naamsvermelding, is de Opdrachtgever / Wederpartij een vergoeding verschuldigd van tenminste 100% van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten). 

15. Aansprakelijkheid

15.1 De Fotograaf is jegens de Opdrachtgever / Wederpartij, niet aansprakelijk voor aanspraken van derden en/of schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van het Fotografisch Werk, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf.
15.2 Indien derden jegens de Fotograaf en/of Opdrachtgever een vordering aankondigen en/of aanhangig maken met betrekking tot het Fotografische Werk, dan zullen de Opdrachtgever en de Fotograaf in onderling overleg vaststellen of zij daartegen verweer voeren en op welke wijze het verweer zal geschieden.
15.3 De Opdrachtgever / Wederpartij is tijdens de fotoshoot en/of reportage verantwoordelijk voor eigen handelen en eigendommen. Schade aan de Opdrachtgever / Wederpartij zelf, eigendommen van de Opdrachtgever / Wederpartij en/of aan eventueel andere betrokkenen kan niet verhaald worden op de Fotograaf, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf.
15.4 Deelname aan een fotoreportage en/of ontwikkeling van Fotografisch Werk is volledig voor eigen risico van de Opdrachtgever / Wederpartij. 

16. Klachten

16.1 Klachten inzake het geleverde Fotografisch Werk dienen zo spoedig mogelijk, binnen veertien dagen na levering van het Fotografische Werk, schriftelijk aan de Fotograaf te worden medegedeeld.
16.2 Klachten die betrekking hebben op de stijl van fotograferen en/of de stijl van nabewerking door de Fotograaf worden niet in behandeling genomen. De Opdrachtgever had voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst kennis kunnen nemen van de stijl van fotograferen en de stijl van nabewerking door de website en/of portfolio van de Fotograaf te raadplegen. Het raadplegen van de website en/of portfolio van de Fotograaf door de Opdrachtgever wordt gezien als onderzoek plicht voorafgaand aan de overeenkomst.
16.3 De Fotograaf heeft het recht na ontvangst van een klacht, binnen nader vast te stellen redelijke termijn, alsnog passend Fotografisch Werk te leveren, tenzij dit tot aantoonbare onevenredige schade voor de Opdrachtgever leidt. 

17. Faillissement/surseance

17.1 Zowel de Fotograaf als de Opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de Opdrachtgever, te ontbinden op het tijdstip waarop de Opdrachtgever:
17.2 De Opdrachtgever moet de curator of bewindsvoerder te allen tijde op de hoogte stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en geldende algemene voorwaarden.
    a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
    c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
    d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
    e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.
17.3 In geval van faillissement van de Opdrachtgever heeft de Fotograaf het recht de verstrekte licentie te beëindigen. 

 

18. Rechts- en forumkeuze

18.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.
18.2 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Fotograaf en de Opdrachtgever, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.