Privacy policy

Fenna Duin-Huizing, gevestigd aan Wolfsmelkhof 7, 9413 BD Beilen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens: 

https://www.fennaduinhuizing.com/ info@fennaduinhuizing.com
Wolfsmelkhof 7, 9413 BD Beilen
+31652176134 

Fenna Duin is de Functionaris Gegevensbescherming van Fenna Duin-Huizing Hij/zij is te bereiken via info@fennaduinhuizing.com 

1. Persoonsgegevens die Fenna Duin-Huizing verwerkt: 

1.1 Fenna Duin-Huizing verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
   a. Voor- en achternaam
   b. Geslacht
   c. Geboortedatum
   d. Geboorteplaats
   e. Adresgegevens
   f. Telefoonnummer
   g. E-mailadres
   h. Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
   i. Interactiegegevens (bijvoorbeeld informatie die wordt ontvangen wanneer u contact opneemt met ons. Er kan een notitie van het gesprek met de betrokken deelnemers worden opgeslagen).
   j. Bankrekeningnummer 

2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

2.1 Fenna Duin-Huizing verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
   a. Ras
   b. Genetische gegevens 

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

3.1 Fenna Duin-Huizing verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
   a. Het afhandelen van uw betaling
   b. Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
c. U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
   d. U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
   e. U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
   f. Om goederen en diensten bij u af te leveren
   g. Fenna Duin-Huizing verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

4. Geautomatiseerde besluitvorming 

Fenna Duin-Huizing neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Fenna Duin-Huizing) tussen zit. 

5. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

5.1 Fenna Duin-Huizing bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Fenna Duin-Huizing hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
5.1.1 Persoonsgegevens hebben bij Fenna Duin-Huizing een bewaartermijn van maximaal 7 jaar daar dit tevens de bewaartermijn is voor bedrijven t.b.v. de Belastingdienst.
5.1.2 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens hebben bij Fenna Duin-Huizing een bewaartermijn van maximaal 1 jaar (365 dagen). 

6. Delen van persoonsgegevens met derden 

Fenna Duin-Huizing verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 

7. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Fenna Duin-Huizing gebruikt technische- en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Fenna Duin-Huizing gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: 

https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Fenna Duin-Huizing en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@fennaduinhuizing.nl. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Fenna Duin-Huizing wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Fenna Duin-Huizing neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Fenna Duin-Huizing via info@fennaduinhuizing.nl